magick
周易、八卦、占卜

免費占卦解籤 濟公聖佛靈簽 1-10

濟公,據說本姓李,名修元,宋朝天台人,於杭州西湖靈隱寺剃度出家,法號「道濟」,由於經常裝瘋賣傻,並以癲狂渡化世人,因此有「濟癲」這樣的稱呼。傳說中佛法無邊,並且濟困扶危,所以外號「濟公活佛」

magick(一)

 

濟公聖佛靈簽 2(二)

濟公聖佛靈簽 3(三)

濟公聖佛靈簽 4(四)

濟公聖佛靈簽 5(五)

濟公聖佛靈簽 6(六)

濟公聖佛靈簽 7(七)

濟公聖佛靈簽 8(八)

濟公聖佛靈簽 9(九)

濟公聖佛靈簽 10(十)

 3,249 Posts 0 Comments 1294001 Views

發佈留言